این مثال طرح فهرست کلاسیک را نمایش می دهد، که پاسخ ها را در سبک لیست ارائه می‌کند. برای نمایش این قابلیت از مثال طالع بینی در صفحه اصلی استفاده کرده ایم که بر اساس پاسخ، کاربر را به صفحه دیگری هدایت می کند.