این مثال نظرسنجی با عرض 40٪ در گوشه پایین سمت راست را نمایش می دهد.

برای به دست آوردن بهترین موقعیتی که تصورش را دارید می‌توانید هر عرض و ترازی را مشخص کنید.