امکان استفاده از نظرسنجی داخل محتوا با نمایش سریع وجود دارد. در این حالت نظرسنجی فورا قابل مشاهده خواهد بود.

این قابلیت برای استفاده در مقالات پر کاربرد خواهد بود.