افزونه قادر به شناسایی لینک شما در پیغام تشکر است، در این صورت پیام تا زمانی که کاربر بر روی لینک کلیک نکند، بسته نخواهد شد.

این مثال همچنین ویژگی ساختن نظرسنجی قابل بسته شدن را نمایش می دهد.

همچنین شما می توانید سبک منحصر به فرد را برای هر نظرسنجی از جمله موقعیت های (بالا، پایین، مرکز) انتخاب کنید.