امکان استفاده از نظرسنجی داخل محتوا با سبک تخت (جاسازی شده) وجود دارد. نظرسنجی تنها زمانی نمایش داده می شود که کاربر به آن نقطه از محتوا که شرتکد را قرار داده اید برود.

برای استفاده از این ویژگی باید به شرتکد پارامتر style=”flat” را اضافه کنید.

این یک ویژگی کاربردی و مفید برای استفاده در مقالات است.