شما می توانید هر گونه نظرسنجی را با یک شرتکد ساده و یک لینک ساده فعال کنید. فقط باید شرتکد را پست یا صفحه اضافه کنید و یک لینک با این فرمت وارد کنید (آی دی نظرسنجی نام کلاس است):

<a class=”429930398″>برای آغاز نظرسنجی اینجا کلیک کنید</a>

برای آغاز نظرسنجی اینجا کلیک کنید