این مثال یک پرسشنامه ساده شخصیت برای نشان دادن ویژگی های افزونه است. شما می توانید تست های پیشرفته که در پایان تست نمودار های مختلف بر اساس نمره، رتبه بندی و یا پاسخ های صحیح نمایش داده می شوند را بسازید. این مثال بر اساس امتیازاتی است که در سوالات مختلف می گیرد.

نمودار زیر نتایجی با 69 شرکت کننده بر اساس امتیاز را به نمایش می گذارد.