نمودار دایره ای به شما کمک می کند تا آرا را به روش ساده و تمیز نمایش دهید. هر سوال می تواند فیلتر شود تا در یک نمودار نمایش داده شده یا می توان کل نظرسنجی را به صفحه/پست اضافه کرد.