نمودار قطبی یک حالت نادر اما منحصر به فرد، برای نمایش نتایج نظرسنجی است. این نوع نمودار می تواند برای نمایش نتایج هر نوع نظرسنجی مفید باشد.