گرفتن اطلاعات برای پیشنهاد محصول نشان می دهد که چگونه پیدا کردن محصول با استفاده از یک نظرسنجی، ساده اما کاربردی است .