شما می توانید نمرات را برای تمام پاسخ ها تنظیم کنید، سپس یک پیام نمایش داده یا مرورگر را به یک آدرس مشخص بر اساس امتیاز داده شده هدایت کنید. با استفاده از این روش، ما یک مثال ساده ساختیم تا بتوانید علامت زودیاک خود را به راحتی تعیین کنید. هر پاسخ دارای نمره متفاوت است و تغییر مسیر بستگی به نمره (پاسخ) شما دارد.