مثال زیر نشان می دهد که ایجاد یک پرسشنامه سرگرم کننده و نمایش پاسخ های صحیح برای کاربران در پایان چقدر آسان است. استفاده از تصاویر اختیاری است و همچنین می توانید پاسخ های بیشتری را به عنوان جواب صحیح در پنل مدیریت علامت گذاری کنید.