این مثال نشان می دهد که چگونه فقط نتیجه یک سوال تعیین شده از پرسشنامه را نمایش دهید.

از چه موتور جستجویی استفاده می کنید؟

گوگل 28 / 48

0%

یاهو 11 / 48

0%

بینگ 7 / 48

0%

متفرقه 2 / 48

0%