این مثال نشان می دهد که چگونه فقط نتیجه یک سوال تعیین شده از پرسشنامه را نمایش دهید.

از چه موتور جستجویی استفاده می کنید؟

گوگل 36 / 63

0%

یاهو 14 / 63

0%

بینگ 8 / 63

0%

متفرقه 5 / 63

0%