این مثال نشان می دهد که چگونه فقط نتیجه یک سوال تعیین شده از پرسشنامه را نمایش دهید.

از چه موتور جستجویی استفاده می کنید؟

گوگل 21 / 33

0%

یاهو 6 / 33

0%

بینگ 5 / 33

0%

متفرقه 1 / 33

0%