Survey Modal دکمه های اشتراک گذاری را برای 5 شبکه اجتماعی بزرگ فراهم می کند. این مثال، گزینه نمایش در انتهای محتوا را نشان می دهد. ممکن است بخواهید سبک های ‘پیش فرض’ ، ‘پیش فرض بزرگ’ ، ‘ساده’ و ‘پیش فرض ساده’ را با موقعیت های ‘همیشه نمایان’ ، ‘قابل مشاهده در پایین در انتها’ و ‘قابل مشاهده در پایان محتوا’ ادغام کنید.