خدایان و الهه ها در طول تاریخ همیشه بر روی زندگی مردم تاثیر بسزایی داشته اند. برخی از آن ها خوب و برخی دیگر شر هستند.

شما مایل هستید کدام باشید؟

با اتمام این آزمون به آن پی ببرید.